• Description slide 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

ikB~; fo’k;

dyk ladk;

1-   vfuok;Z fo’k;   % lkekU; vaxzsth vFkok fgUnh Hkk’kk

                   ¼,d ysuk vfuok;Z½ gSa

2-   oSdfyid fo’k;  % fgUnh lkfgR;] vaxzsth lkfgR;]

                    laLd`r]jktuhfr “kkL= vFkZ”kkL=

                    lekt “kkL=] x`gfoKku]fp=dyk]

                                                    ¼rhu fo’k;ksa dk p;u djuk gksxk½

foKku ladk; &

   1 . vfuok;Z fo’k;   % jlk;u foKku

 2 .oSdfyid fo’k;  % tUrq foKku] ouLifr foKku]HkkSfrd foKku] xf.kr]