• Description slide 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

click here

 

344

 

'kqHk lans'k        

        eSa vk'kk djrk gw¡ fd {ks=h; turk ds lg;ksx ls rFkk ;ksX; f'k{kdksa ds funsZ'ku esa ;gk¡ v/;;ujr fo|kFkhZ 'kh/kz gh ,d u;kdhfrZeku LFkkfir djsaxsA izkjEHk ls gh f'k{kk ds izfr esjk yxko jgk vkSj blh ds QyLo:i f'k{kk ds izlkj gsrq esjs funsZ'ku esa b.Vj dkystksa dh LFkkiuk gqbZA vYgkxat ifj{ks= esa mPp f'k{kk gsrq egkfo|ky; dh LFkkiuk djds eSa vkUrfjd lq[kkuqHkwfr izkIr dj jgk gw¡A

        eaxy dkeukvksa ds lkFk

                          ¼jkeizrki feJ½   

                             ¼laLFkkid½